2014

Prosiect CALCH Cam 2: 2014
(Gyda chyllid o Gronfa Ardoll Agregau ar gyfer Cymru, Cronfa Datblygu Cynaliadwy Parc Bannau Brycheiniog a Prosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw)

 

Ym mis Mawrth a mis Mai 2014, fe gynhaliwyd diwrnodau casglu sbwriel. Bu gwirfoddolwyr yn helpu clirio sbwriel o Chwareli y Mynydd Du.

 

Rhoddwyd cyflwyniad CALCH i 80 o fynychwyr yn ystod Diwrnod Treftadaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a gynhaliwyd yn Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu.

 

Fe gynhaliwyd dwy sesiwn gan Clwb Archeolegwyr Ifanc Bannau Brycheiniog am y diwydiant calch a Prosiect CALCH. Fe wnaethynt fwynhau dysgu am galch a'i ddefnydd, ac ymweld â Chwareli y Mynydd Du.

 

 

Fe rhoddwyd sgwrs am gynnydd prosiect CALCH i'r Grŵp Treftadaeth Brynaman yng Nghanolfan y Mynydd Du.

 

Fe rhoddwyd sgwrs ar ddiwydiant calch y Mynydd Du i'r Grŵp Treftadaeth Trapp.

 

Daeth cangen Aberhonddu o Brifysgol y Drydedd Oes am daith o amgylch Chwareli y Mynydd Du.

 

 

Fe gafodd yr 'UK National Parks Historic Environment Group' taith astudiaeth o'r Chwareli fel rhan o'u hymweliad â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

Gwariodd gwirfoddolwyr o Fanc Lloyds y dydd ar y mynydd yn symud creigiau i nodi'r llwybr ac adeiladu meinciau picnic!

 

Gyda chymorth ein gwirfoddolwyr, fe dreuliwyd dau ddiwrnod yn symud a threfnu y cerrig calch sydd yn marcio'r ffordd rownd y llwybr taith gerdded sy'n ymdroelli drwy'r chwareli.

 

Mynychodd CALCH Diwrnod Gweithgareddau Geoparc y Fforest Fawr a gynhelir ym Mharc Gwledig Craig y Nos. Roedd yn ddiwrnod brysur iawn a fe wnaeth dros 800 o bobl ddysgu am y prosiect.

 

Cynhaliwyd Diwrnod Treftadaeth Calch ar Gomin Llangadog ym mis Mehefin, ac yn ystod y dydd fe gawsom arddangosfeydd am CALCH, Geoparc y Fforest Fawr, arddangosfa llosgi calch gan Calch Tŷ Mawr a'r ceffylau a'r marchogion y 'Welsh Horse Yeomanry'.

Fe recordiwyd rhaglen am y prosiect CALCH ar gyfer 'Country Focus' a gyflwynwyd gan Rachael Garside ar BBC Radio Wales .

 

Yn ystod Gŵyl y Mynydd Du fe welsom archeoleg arbrofol ar thema calch, arddangosfeydd gwneud gwydr, gwneud sebon, a gweithio haearn; rhagolwg o'r paneli dehongl ar y safle, gwaith celf lleol o amgylch y safle a cherddoriaeth fyw!

 

Fe wnaethom helpu recordio erthygl arall ar y Prosiect CALCH ar gyfer y rhaglen deledu Gymraeg 'Prynhawn Da'.

 

Tuag at diwedd y prosiect cafodd y paneli dehongl eu gosod ar y safle.

Mae'r marcwyr llwybr wedi cael eu gosod hefyd, a gallwch nawr wrando ar sylwebaeth difyr ar ein app sain wrth i chi gerdded o gwmpas y safle.

Gallwch lawrlwytho yr app yma:

www.breconbeacons.org/blackmountainquarries

Ym mis Medi, cafodd y Llwybr Chwareli y Mynydd Du ei hagor yn swyddogol gan John Griffiths, AC y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon; John Cook, Prif Swyddog Gweithredol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Duncan Schlee o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed a Roy Noble.

 

Mae arddangosfa clyweledol wych am Chwareli y Mynydd Du yng Nghanolfan y Mynydd Du ym Mrynaman lle rydych yn gallu cael gwybodaeth am ymweld â'r safle, a chael paned a rhywbeth i fwyta!

 

Gallwch nawr lawrlwytho'r gwybodaeth ar gyfer ymweliad â Chwareli y Mynydd Du:

Mae llyfryn a canllaw am y llwybr ar gael o Ganolfannau Gwybodaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, neu gall ei lawrlwytho o:

Mae Chwareli y Mynydd Du hefyd yn ymddangos ar YouTube!

Rydym nawr wedi cwblhau adnoddau addysgol helaeth ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3. Gall y dogfennau gael eu lawrllwytho o'r wefan hon.