Croeso i Wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed  

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn un o bedair ymddiriedolaeth archaeolegol yng Nghymru. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gwmni cyfyngedig (Rhif 1198990) ac yn elusen gofrestredig (Rhif 504616). Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth i symud addysg y cyhoedd ym maes archaeoleg yn ei blaen. Mae’n ymroddedig i weithio i helpu i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd o’r amgylchedd hanesyddol.

Mae tîm Gwasanaethau Archaeolegol YAD proffesiynol yn cynnig ystod eang o wasanaethau masnachol, gan gynnwys cloddio, gwerthuso, asesiadau pen bwrdd, arolygon adeiladu, arolygon tirweddau a dehongli treftadaeth.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cadw Cofnod Amgylchedd Hanesyddol de-orllewin Cymru hefyd. Ar hyn o bryd, mae mwy na 43,000 safle o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol wedi eu cofnodi.

Mae Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn darparu gwasanaethau cynllunio archaeolegol cynhwysfawr ar ran pum Awdurdod Unedol ac eraill sy’n gysylltiedig â datblygu a newid defnydd tir, yn y sectorau preifat a chyhoeddus.


Welcome to the Dyfed Archaeological Trust Website

Dyfed Archaeological Trust Limited is one of the four Welsh Archaeological Trusts. The Trust is both a Limited Company (No.1198990) and a Registered Charity (No 504616). The Trust is established to advance the education of the public in archaeology. It is committed to working to help protect, record and interpret all aspects of the historic environment.

Dyfed Archaeological Trust’s professional Archaeological Services team offers a wide range of commercial services, including excavation, evaluation, desk-top assessments, building survey, landscape survey and heritage interpretation.

Dyfed Archaeological Trust Heritage Management maintains the Historic Environment Record for southwest Wales. Currently over 43,000 sites of archaeological and historical interest are recorded.

Dyfed Archaeological Trust Heritage Management provides comprehensive archaeological planning services on behalf of five Unitary Authorities and others engaged in development and land-use change, in both the private and public sectors.

 

 

 

Read our Latest Dig Diaries

St Ishmael

Pembroke Castle

 

Darllenwch ein Dyddiaduron Cloddio Diweddaraf

Llanishmel

Castell Penfro

 

HELP US TO RECORD THE MEMORIALS OF THE FIRST WORLD WAR

We are looking at how the First World War was commemorated in communities across southwest Wales . We are recording all forms of war memorials. Most are stone monuments or plaques, but they sometimes can be public buildings - often named Memorial Hall or Neuadd Goffa.

We would very much like your help to record these monuments, and if you have a camera (most phone cameras are perfectly adequate) and would like to send us your photographs please do.

What we need to know is:

Where is the memorial?

Please send us details of where it is located; either a grid reference, a latitude or longitude (available from Google maps - look up Tips and tricks) or an address.

A photograph to show the whole memorial in its setting perhaps it sits inside an enclosure, or a plaque is positioned in a prominent position within a public building

Photographs of the inscriptions, ideally close enough to be able to read them. These may include casualties from other wars such as the Boer War (1899-1902), or the Second World War (1939-45).

If there is an inscription of the monumental mason, please photograph that too.

Photograph any other points of interest you notice.

Send us your photographs by email or CD see contact details below.

The information you provide will be added to the Historic Environment Record, which will be available on the website: www.archwilio.org.uk

If you would like to make a more detailed record on a special form in which the size, form, construction of the memorial is recorded, then please get in contact.

Perhaps you are part of a group and have carried out your own research into local memorials? If so we'd love to hear from you.

Alice Pyper a.pyper@dyfedarchaeology.org.uk

01558 825993

Dyfed Archaeological Trust
Corner House
6 Carmarthen Street
Llandeilo
Carmarthenshire
SA19 6AE


HELPWCH NI I GOFNODI COFEBION Y RHYFEL BYD CYNTAF

Rydym ni'n edrych ar sut cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf ei goffáu mewn cymunedau ledled de-orllewin Cymru. Rydym ni'n cofnodi pob math o gofebion rhyfel. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn henebion carreg neu'n blaciau, ond weithiau, gallant fod yn adeiladau cyhoeddus y cânt eu galw'n Memorial Hall neu Neuadd Goffa yn aml.

Hoffem gael eich help i gofnodi'r henebion hyn, ac os oes gennych chi gamera (mae camerâu'r rhan fwyaf o ffonau yn ddigonol), ac yr hoffech anfon lluniau atom, gwnewch hynny.

Dyma beth sydd angen i ni ei wybod:

Ble mae'r gofeb?

Anfonwch fanylion ei lleoliad; naill ai cyfeiriad grid, hydred a lledred (sydd ar gael ar Google maps - edrychwch ar yr awgrymiadau) neu gyfeiriad.

Llun i ddangos y gofeb gyfan yn ei lleoliad efallai ei fod yn eistedd y tu mewn i le caeedig, neu blac sydd wedi'i leoli mewn safle amlwg ar adeilad cyhoeddus.

Lluniau o'r arysgrifau, yn ddigon agos i allu eu darllen nhw, yn ddelfrydol. Gall y rhain gynnwys anafedigion rhyfeloedd eraill, fel Rhyfel Boer (1899-1902), neu'r Ail Ryfel Byd.

Os oes arysgrif o saer maen y gofeb, a wnewch chi dynnu llun o honno hefyd.

Tynnwch luniau o unrhyw bwyntiau o ddiddordeb eraill y byddwch yn sylwi arnynt.

Anfonwch eich lluniau atom mewn neges e-bost neu ar CD - gweler y manylion cyswllt isod.

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei hychwanegu at Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol, a fydd ar gael ar y wefan: www.archwilio.org.uk

Os hoffech wneud cofnod manylach, lle cofnodir maint, ffurf ac adeiladwaith y gofeb, cysylltwch â ni.

Efallai eich bod chi'n rhan o grwp sydd wedi cyflawni eich gwaith ymchwil eich hun i gofebion lleol? Os ydych chi, hoffem glywed gennych.

Alice Pyper a.pyper@dyfedarchaeology.org.uk

01558 825993

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
Corner House
6 Stryd Gaerfyrddin
Llandeilo
Sir Gar
SA19 6AE

 

40 Years of the Welsh Archaeological Trusts

Download the booklet in PDF format

40 Mlynedd o Ymddiriedolaethau Archaeoleg Cymru

Lawrlwythwch y llyfryn mewn ffurf PDF

 

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]

[click for navigation menu if not present]

 

 

Dyfed Archaeological Trust

Promote your Page too