Cartref > Dyddiadur Cloddio05 Tudalen Cartref >

 

Dyddiadur Cloddio Tiroedd amgaeëdig cyn hanes yn Ne Ceredigion  2005

 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf fe nodwyd drwy ffotograffio o’r awyr, grwp o diroedd caeëdig, tua 20 i 30 ohonynt, yn fach ,yn hirsgwar ac yn dangos olion cnydau yng Ngogledd Sir Benfro a De Ceredigion. Ni wyddwn eu dyddiad, nac ychwaith eu pwrpas ,er bod eu ffurf yn awgrymu aneddiadau cyn hanesyddol neu o gyfnod Prydain - Rufeinig.

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, ar hyn o bryd ,yn gweithio ar raglen o archwiliad o’r safleoedd hynny mewn partneriaeth gyda Pharc Cenedlaethol Arfordirol Sir Benfro a Phrifysgol Efrog. Yn ystod Haf 2004, gwnaethpwyd arolwg geoffisegol a thopograffaidd ar wyth o safleoedd, ac fe ddangosodd hyn fod archeoleg bwysig o dan y ddaear wedi goroesi. Yn arbennig, rhigolau crwn , o bosib yn dynodi lleoliad tai crwn, aelwydydd, tyllau pyst ac fe ddarganfuwyd rhaniadau mewnol o rai o’r tiroedd amgaeëdig ar sawl safle. Mae’r dystiolaeth yma yn debyg i’r hyn a geir gan gloddio ar safleoedd amddiffynnol yr Oes Haearn.

Yn ystod Gorffennaf ac Awst 2005 fe wneir arolwg geoffisegol a thopograffaidd o bump neu chwe safle arall. Bydd un o’r safleoedd a archwiliwyd yn 2004 yn cael archwiliad pellach drwy gloddio. Fe wneir y prosiect hwn mewn cydweithrediad gyda Phrifysgol Efrog a chefnogaeth ariannol gan Cadw.


Mae’r darlun yn dangos cynllun geoffisegol y safle a gloddir yn ystod Haf 2005

Tudalen Prosiect Tiroedd amgaeëdig

CLODDIO AMGAEAD AMDDIFFYNNOL O’R OES HAEARN GER ABERTEIFI

Mae hwn yn brosiect ar y cyd rhwng Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Prifysgol Efrog a Chomisiwn Brenhinol Cofadeiliau Hynafol ac Hanesyddol yng Nghymru. Derbynnir grant gan Cadw.

Yn 2004, ymgymerwyd ag arolwg geoffisegol ar chwech o amgaeadau amddiffynnol bychain hirsgwar ger Aberteifi. Dim ond yn ystod hafau sych y gwelir y safleoedd hyn fel marciau mewn cnydau; does yna ddim gwrthgloddiau nac olion eraill i ddynodi eu presenoldeb. O ganlyniad i arolwg 2004 dangoswyd fod yna archaeoleg o dan y tir yn debygol o fodoli yn y rhan fwyaf o’r safleoedd hyn. Yn 2005, felly, gwneir arolwg o nifer rhagor o safleoedd a bydd un o’r safleoedd a wnaed arolwg ohono yn 2004 yn cael ei gloddio’n rhannol.

Diwrnod 1 – 17 Gorffennaf 2005
Diwrnod i osod pethau. Aethpwyd ag offer i’r safle a nodwyd y ffosydd yn barod ar gyfer y gwaith cloddio mecanyddol.


Dave Williams yn dynodi'r ffosydd

Dave Williams yn dynodi’r ffosydd

 

 

Diwrnod 2 – 18 Gorffennaf 2005
Y gwaith mecanyddol yn dechrau trwy gloddio Ffos 2, a leolir dros fynedfa’r anecs i’r brif amgaead. Yna dechreuwyd ar stripio’r uwchbridd o’r brif ffos, Ffos 1. Yr unig archaeolegwyr ar y safle oedd Ken Murphy, cyfarwyddwr y safle a Dave Williams, un a raddiodd yn ddiweddar o Brifysgol Efrog. Serch hynny, glanhawyd rhan o Ffos 2.

Ar y cyd â’r cloddiad, mae yna arolwg geoffisegol yn cael ei wneud mewn nifer o amgaeadau bychain eraill yn yr ardal. Roedd yr ail ddiwrnod yn ddiwrnod araf, gan fod Bex Carver sy’n arolygu’r arolwg ond wedi cyrraedd yn ôl o’r Iwerddon y noson gynt, a hynny heb rhywfaint o offer hanfodol. Fodd bynnag gyda chymorth Hubert Wilson gosodwyd grid a ddefnyddir i leoli’r arolwg ar Safle A.

 

Dave yn gwneud ymylon Ffos 2 yn fwy syth

Dave yn gwneud ymylon Ffos 2 yn fwy syth

 

 

 

Diwrnod 3 – 19 Gorffennaf 2005
Parhau gyda’r cloddio mecanyddol a’i orffen. Tîm bach o archaeolegwyr – Gwyneth McIntyre o Ganada, Stephanie Corrigan a Erika Palmer o America, Dave Williams a Ken Murphy – glanhawyd Ffos 2 gan ddatgelu pennau uchaf y ffosydd anecs, gan ddechrau ar y gwaith o lanhau’r brif ffos.

Hubert Wilson, Bex Carver a Lloyd Bosworth yn gorffen gosod y grid ar y safle geoffisegol a chwblhau’r arolwg topograffig.

Glanhau Ffos 2, gyda phen draw'r ffosydd anecs yn weladwy

Glanhau Ffos 2, gyda phen draw’r ffosydd anecs yn weladwy

 

 

Peiriant yn stripio Ffos 1

Peiriant yn stripio Ffos 1

 

Diwrnod 4 – 20 Gorffennaf
Tîm bach – Ken Murphy, Hubert Wilson, Dave Williams, Mike Brack, Anna Schwartz, Kate Davies a Noah Letter – parhau i lanhau Ffos 1. Roedd yn fore gwlyb iawn, ond wnaeth y tywydd glirio yn y prynhawn a chawsom noson heulog. Roedd prif ymylon y ffosydd ar gyfer y fynedfa i’w gweld yn glir, a dechreuodd nodweddion llai megis tyllau pyst a rhigolau gael eu datgelu.

Dechreuodd yr arolwg geoffisegol gyda ffosydd yr amgaead yn dechrau dod i’r golwg.


Gwaith glanhau cychwynnol yn Ffos 1

Gwaith glanhau cychwynnol yn Ffos 1

 

 

Geoffiseg. Bex Carver yn ymgymryd â'r geoffiseg yn Safle A

Geoffiseg. Bex Carver yn ymgymryd â’r geoffiseg yn Safle A

 

Diwrnod 5 – 21 Gorffennaf
Tîm o 12 o bobl ar y safle yn gwneud cynnydd da yn glanhau dros y creigwely i ddatgelu nodweddion archaeolegol yn Ffos 1. Serch hynny, o ystyried maint y safle hwn mae’r dasg hon yn mynd i gymryd o leiaf dau ddiwrnod arall.

Bex Carver a Lloyd Bosworth yn cwblhau’r arolwg geoffisegol yn Safle A, gan ddatgelu amgaead â ffos ddwbl – amgaead mewnol unionlinellog ac amgaead allanol pantiog.

 Y glanhau yn parhau yn Ffos A

Y glanhau yn parhau yn Ffos A

 

 

Diwrnod 6 - 22 Gorffennaf
Parhau wnaeth y gwaith glanhau ar Ffos 1 gan ddatgelu ffosydd, tyllau pyst a phyllau wedi’u cloddio i mewn i’r creigwely siâl. Daeth ffos lydan ond gweddol isel i’r golwg fel marc clir yn y pridd yn rhedeg o fynedfa’r amgaead. Dechreuwyd ar waith cloddio ym mhen draw un o’r ffosydd mwyaf sydd naill ochr i fynedfa’r amgaead. Darganfyddwyd sawl darn o grochenwaith sy’n dyddio yn fwy na thebyg o ddiwedd yr Oes Haearn ar unwaith. Mae’r math hwn o grochenwaith yn brin iawn yn sir Geredigion, gyda dim ond tri darn wedi’u darganfod mewn safleoedd eraill.

Dechreuwyd ar arolwg geoffisegol yn Safle B, safle a ddarganfyddwyd o ganlyniad i ffotograffiaeth o’r awyr. Mae’r canlyniadau cychwynnol yn dynodi amgaead cylchol, fel a ddangosir ar y ffotograffau awyr, gydag amddiffynfeydd deuglawdd ar un safle. Mae’r gwaith ar y safle hwn yn parhau.

Canlyniadau cychwynnol yr arolwg geoffisegol ar gyfer Safle B gyda'r ffos amddiffynnol dwbl i'w gweld yn glir

Canlyniadau cychwynnol yr arolwg geoffisegol ar gyfer Safle B gyda’r ffos amddiffynnol dwbl i’w gweld yn glir

 

 

Diwrnod 7 - 24 Gorffennaf
Diwrnod gwlyb iawn. Ychydig iawn oedd yn bosibl i’w wneud ar y safle. Serch hynny, cafodd rhywfaint o waith i’w wneud, a darganfyddwyd mwy o ddarnau o grochenwaith o’r Oes Haearn ym mhen draw’r ffos.Anna Schwartz a Mike Brack yn dal darnau o'r crochenwaith o'r Oes Haearn

Anna Schwartz a Mike Brack yn dal darnau o’r crochenwaith o’r Oes Haearn

 

 

Diwrnod 8 - 25 Gorffennaf
Cwblhawyd y gwaith terfynol o lanhau heddiw ar ddiwrnod cymylog ond sych. Datgelwyd tyllau pyst sydd mae’n ymddangos yn un o sawl cam o byrth i’r amgaead yn ogystal â nifer o nodweddion llai, gan gynnwys ffos gwrthglawdd yn y cefn i’r clawdd amddiffynnol sydd bellach wedi mynd. Parhau wnaeth y gwaith o gloddio’r ffos bellaf a dechreuwyd ar y gwaith o gloddio nodweddion eraill.

 Y glanhau terfynol yn dangos tyllau pyst y pyrth, pyllau'r ffosydd a nodweddion eraill

Y glanhau terfynol yn dangos tyllau pyst y pyrth, pyllau’r ffosydd a nodweddion eraill

 

 

Diwrnod 9 - 26 Gorffennaf

Parhau gyda gwaith cloddio ym mhen y ffos ar ochr ddeheuol mynedfa’r amgaead. Gan fod rhagor o grochenwaith o’r Oes Haearn wedi’i ddarganfod penderfynwyd rhidyllu’r holl bridd sy’n dod o’r ffos. Roedd hon yn strategaeth lwyddiannus o’r cychwyn cyntaf wrth i ni ddarganfod rhimynnau o grochenwaith. Dechreuwyd ar y gwaith o gloddio pen ffos y gogledd. Darganfuwyd darn bach o rimyn crochenwaith Brythonig-Rhufeinig Dyffryn Hafren yn syth wedi dechrau cloddio mewn pwll tybiedig.

O ganlyniad i gwblhau arolwg geoffisegol ar Safle B datgelwyd amgaead crwn a mynedfa sydd efallai’n fynedfa gorgyffyrddol. Dechreuwyd ar y gwaith o osod grid yr arolwg er mwyn paratoi ar gyfer gwneud arolwg geoffisegol ar Safle C.


Parhau i gloddio pen ffos y de

Parhau i gloddio pen ffos y de

Geoffisegol. Arolwg geoffisegol ar Safle B. Mae'r arolwg yn mesur 80m x 80m

Geoffisegol. Arolwg geoffisegol ar Safle B. Mae’r arolwg yn mesur 80m x 80m

Jenny Arnold, Marie Pousset a Judith Van Roemburg yn rhidyllu am ddarganfyddiadau

Jenny Arnold, Marie Pousset a Judith Van Roemburg yn rhidyllu am ddarganfyddiadau

Geoffiseg ar waith. Ymgymryd â gwaith geoffiseg ar Safle B

Geoffiseg ar waith. Ymgymryd â gwaith geoffiseg ar Safle B

Diwrnod 10 - 27 Gorffennaf

Darganfuwyd mwy o ddarnau o grochenwaith o ddiwedd yr Oes Haearn ym mhridd uchaf pen y ffos yn ochr ogleddol y fynedfa ynghyd ag arian Rhufeinig o’r ganrif 1af neu 2il. Darganfuwyd troellen cogail ym mhen ffos y de. Cychwynnwyd ar gloddio tyllau pyst ym mynedfa’r amgaead. Proseswyd samplau pridd o’r gwahanol haenau trwy arnofiant gyda’r bwriad o adfer golosg a deunydd arall wedi’u losgi megis gweddillion planhigion a hadau. Bydd y rhain yn cael eu dadansoddi’n ddiweddarach er mwyn rhoi syniad i ni o amgylchedd ac economi’r safle.

O ganlyniad i arolwg geoffisegol ar Safle C datgelwyd amgaead crwn o fewn amgaead hirgrwn mwy o faint. Bydd y gwaith yn parhau ar y safle hwn dros yr ychydig ddiwrnodau nesaf.


Lloyd Bosworth gyda'r arian Rhufeinig a ddarganfuwyd ym mhen y ffos

Lloyd Bosworth gyda’r arian Rhufeinig a ddarganfuwyd ym mhen y ffos

Mike Brack, Stephanie Corrigan a Gemma Challis yn arnofio samplau o bridd

Mike Brack, Stephanie Corrigan a Gemma Challis yn arnofio samplau o bridd

Louise Austin gyda darn o grochenwaith Oes Haearn o un o'r tyllau pyst

Louise Austin gyda darn o grochenwaith Oes Haearn o un o’r tyllau pyst

Geoffiseg. Laura Proctor yn archwilio’r hyn a lawrlwythwyd o’r arolwg geoffisegol ar Safle C yn y cae

Laura Proctor yn archwilio’r hyn a lawrlwythwyd o’r arolwg geoffisegol ar Safle C yn y cae

Diwrnod 11 -28 Gorffennaf

Ychydig iawn o waith yr oedd yn bosibl i’w wneud ar y safle oherwydd y glaw trwm dros nos a’r glaw diddiwedd yn ystod y dydd. Treuliwyd y rhan fwyaf o’r dydd yn y babell fwyd. Yn ystod y cyfnodau sychach cloddiwyd rhan o dwll postyn a ffos balisâd. Credir bod y palisâd wedi llunio gwrthglawdd gefn i’r clawdd amddiffynnol, ond mae angen gwneud rhagor o waith er mwyn cadarnhau hyn.Cloddio’r ffos balisâd

Cloddio’r ffos balisâd

Dyma lle y treuliwyd y rhan fwyaf o’r diwrnod – yfed te a darllen Harry Potter

Dyma lle y treuliwyd y rhan fwyaf o’r diwrnod – yfed te a darllen Harry Potter

Detholiad o grochenwaith o’r Oes Haearn a throellen cogail o’r safle

Detholiad o grochenwaith o’r Oes Haearn a throellen cogail o’r safle

Diwrnod 12 - 29 Gorffennaf

Parhau wnaeth y gwaith o gloddio dau o’r tyllau pyst i fynedfa’r amgaead. Darganfuwyd crochenwaith Brythonig–Rhufeinig o ddiwedd yr Oes Haearn yn y ddau. Gwnaed rhagor o waith yn y fynedfa i ben y ffos, a dechreuwyd ar wneud gwaith ar byllau a rhigolau o fewn yr amgaead.

Oherwydd problemau gyda’r magnetomedr ychydig iawn o gynnydd a wnaed ar yr arolwg geoffisegol.

 Y gwaith cloddio yn parhau ym mhen ffos y de

Y gwaith cloddio yn parhau ym mhen ffos y de

 

Darlun cyffredinol o’r cloddiad

Darlun cyffredinol o’r cloddiad

Diwrnod 13 - 31 Gorffennaf

Yn dilyn diwrnod haeddiannol o’r gwaith gwnaed cynnydd da gyda thîm llai o faint, gyda’r cloddio yn parhau ym mhen y ffos, tyllau pyst a rhigolau.

Cwblhau’r arolwg geoffisegol ar Safle C.

Arolwg geoffisegol o Safle C wedi’i gwblhau

Arolwg geoffisegol o Safle C wedi’i gwblhauDominic Sharrock yn cloddio rhigol gul wrth ymyl ffens

Dominic Sharrock yn cloddio rhigol gul wrth ymyl ffens

 

Jenny Davies yn gweithio ar ffos. Yn fwy na thebyg fe fyddai palisâd yma fel gwrthglawdd wrth gefn y clawdd amddiffynnol

Jenny Davies yn gweithio ar ffos. Yn fwy na thebyg fe fyddai palisâd yma fel gwrthglawdd wrth gefn y clawdd amddiffynnol

Diwrnod 14 - 1 Awst

Parhau wnaeth y gwaith ym mhen y ffosydd a’r tyllau pyst yn y fynedfa. Cloddiwyd dau set o dyllau pyst yn rhannol a’i cofnodi, sydd yn fwy na thebyg yn cynrychioli dau gam yn y gwaith o adeiladu’r porth. Darganfuwyd darnau bach o grochenwaith Brythonig-Rufeinig o ddiwedd yr Oes Haearn yn un o’r tyllau pyst.

Dechreuwyd ar yr arolwg geoffisegol yn Safle D.

 

 

 

Astrid Caseldine archaeolegydd palaeoamgylchedd o Goleg Prifysgol Dewi Sant yn archwilio darn gogleddol y ffos

Astrid Caseldine archaeolegydd palaeoamgylchedd o Goleg Prifysgol Dewi Sant yn archwilio darn gogleddol y ffos

 

Cloddio a chofnodi’r tyllau pyst ym mynedfa’r amgaead

Cloddio a chofnodi’r tyllau pyst ym mynedfa’r amgaead

 

Yn dilyn gwaith cloddio’r dydd aeth pawb i  fwynhau’r trip i fryngaer Y Foel Drigarn ym Mynyddoedd y Preseli

Yn dilyn gwaith cloddio’r dydd aeth pawb i fwynhau’r trip i fryngaer Y Foel Drigarn ym Mynyddoedd y Preseli

 

Diwrnod 15 - 2 Awst

Wnaeth y gwaith o gloddio pen y ffosydd gyrraedd dyfnder o 1.70m ac oherwydd pryderon ynglyn â diogelwch penderfynwyd rhoi grisiau i mewn er mwyn peidio â chael un darn mwy na 1.70m o uchder. Mae yna fantais i’r strategaeth hon gan ei bod yn rhyddhau mwy o haenau uchaf y cloddiad sy’n gyfoethog o ran yr arteffactau i’w cloddio. O fewn pen ffos y gogledd mae’r cerrig mawr yn fwy na thebyg yn dod o’r rhagfur sydd wedi dymchwel ar y clawdd amddiffynnol. Yn Ffos 2 mae’r gwaith terfynol o gloddio pen y ffosydd anecs wedi’i gwblhau.

O ganlyniad i gwblhau’r arolwg geoffisegol ar Safle D datgelwyd amgaead bychan unionlin. Ni ddatgelwyd unrhyw nodweddion mewnol.

 

 

 

Arolwg geoffisegol ar Safle D

Arolwg geoffisegol ar Safle D

 

Cloddio pen ffos y gogledd yn dangos y cerrig o’r rhagfur sydd wedi dymchwel

Cloddio pen ffos y gogledd yn dangos y cerrig o’r rhagfur sydd wedi dymchwel

 

Naomi Henderson yn cloddio pen ffos y gogledd o’r anecs – Ffos 2

Naomi Henderson yn cloddio pen ffos y gogledd o’r anecs – Ffos 2

 

Diwrnod 16 - 3 Awst

Diwrnod o gofnodi ac atgyfnerthu. Dechreuwyd ar y gwaith o grisiau i mewn i rannau o ben y ffos a pharhau i gofnodi’r nifer o dyllau pyst a rhigolau.

Dechreuwyd ar arolwg geoffisegol o safle E, caer bentir fawr fewndirol.

 

 

 

Gwaith cloddio ar fynd yn Ffos 1 gyda Ffos 2 yn y cefndir. Nid tyllau pyst y porth i fynedfa’r amgaead

Gwaith cloddio ar fynd yn Ffos 1 gyda Ffos 2 yn y cefndir. Nid tyllau pyst y porth i fynedfa’r amgaead

 

Xanthe Hayes-Yapp, Dom Sharrock a Gwynaeth McIntyre yn cloddio a chofnodi’r tyllau pyst

Xanthe Hayes-Yapp, Dom Sharrock a Gwynaeth McIntyre yn cloddio a chofnodi’r tyllau pyst

 

Kate Davis a Stephanie Corrigan yn dechrau ar arolwg geoffisegol o Safle E

Kate Davis a Stephanie Corrigan yn dechrau ar arolwg geoffisegol o Safle E

 

Diwrnod 17 - 4 Awst

Trwy barhau i gloddio pen y ffosydd gwelwyd eu bod o leiaf 2.5m o ddyfnder ar ffurf V. Darganfuwyd troellen cogail a darn o grochenwaith Brythonig-Rufeinig Dyffryn Hafren mwy na 3m i lawr y y pen deheuol. Nid yw gwaelod y ffosydd wedi eu cyrraedd hyd yn hyn. Trwy ymestyn y cloddio ym mhen y ffosydd darganfuwyd mwy o grochenwaith Brythonig-Rufeinig/o ddiwedd yr Oes Haearn. Darganfuwyd darn o fortariwm Brythonig-Rufeinig mewn darn gwag isel o fewn yr amgaead.

Rhoddwyd y gorau i wneud arolwg geoffisegol ar Safle E gan nad oedd y gradiomedr yn gweithio’n iawn. Dyma’r safle olaf i’w arolygu.

 

 

 

Sue Ingold a Rhiannon Comeau gyda darn o fortariwm

Sue Ingold a Rhiannon Comeau gyda darn o fortariwm

 

 

 

 

Gellir weld ychydig o’r ffos amddiffynnol ar y gaer bentir yn Safle E cyn y rhoddwyd y gorau i’r arolwg geoffisegol

Gellir weld ychydig o’r ffos amddiffynnol ar y gaer bentir yn Safle E cyn y rhoddwyd y gorau i’r arolwg geoffisegol

 

Anna Schwartz a Mike Brack gyda throellen cogail o ben ffos y gogledd

Anna Schwartz a Mike Brack gyda throellen cogail o ben ffos y gogledd

 

Diwrnod 18 - 5 Awst

Trwy symud yr haenau uchaf ym mhen y ffosydd darganfuwyd dau ddarn arall o Grochenwaith Samian a darn o ymyl Crochenwaith Brythonig-Rufeinig Malvern. Ni ddatgelwyd unrhyw strwythurau amlwg wrth barhau i gloddio’r tyllau pyst a rhigolau

 

 

Symud clogfaen o lenwad pen ffos y gogledd

Symud clogfaen o lenwad pen ffos y gogledd

 

 

Lindsay Deuchars gyda darn o Grochenwaith Malvern o ben ffos y de

Lindsay Deuchars gyda darn o Grochenwaith Malvern o ben ffos y de

 

Y gwaith cloddio yn parhau ym mhen ffos y gogledd

Y gwaith cloddio yn parhau ym mhen ffos y gogledd

 

Diwrnod 19 - 6 Awst

Trwy ddychwelyd yn ôl i dywydd poeth yr haf gwnaed cynnydd da wrth gloddio’r pyllau a thyllau pyst llai. Cyrhaeddwyd gwaelod pen ffos y gogledd. Dechreuwyd ar y gwaith o lanhau’r rhannau o’r ddau ben er mwyn paratoi ar gyfer tynnu lluniau a chofnodi.

 

 

 

Mwynhau’r haul amser cinio

Mwynhau’r haul amser cinio

 

 

 

 

 

Y rhan wrth fynedfa prif ffos y gogledd wedi’i chloddio’n llwyr

Y rhan wrth fynedfa prif ffos y gogledd wedi’i chloddio’n llwyr

 

Diwrnod 20 - 7 Awst

Cwblhau cloddio Ffos 2. Ar wahân i’r ffosydd, cloddiwyd a chofnodwyd dau dwll pyst bychain a rhigol isel ar hyd llinell y ffens. Yn Ffos 1 glanhawyd rhan o ben ffos y de er mwyn paratoi ar gyfer arlunio. Cwblhawyd y gwaith cloddio ar sawl twll pyst bychain.

 

 

Cloddiwyd Ffos 2 yn llwyr

Cloddiwyd Ffos 2 yn llwyr

 

 

 

 

 

Cloddiwyd y fynedfa i ben ffos y de yn llwyr

Cloddiwyd y fynedfa i ben ffos y de yn llwyr

 

 

Diwrnod 21 - 8 Awst

Mae fwy neu lai y cloddiad cyfan wedi’i gwblhau, ar wahân i symud rhagor o bridd uchaf pen ffos y de gyda’r bwriad o ddod o hyd i ragor o arteffactau, a chanolbwyntiwyd ar y gwaith o gofnodi a glanhau’r safle er mwyn cymryd y ffotograffau terfynol. Ar ddiwedd diwrnod poeth iawn golchwyd llwch y safle ymaith gydag ymweliad â’r traeth lleol.

 

 

 

Noah Letter a Pwyll ap Stifin yn cofnodi rhan o ben ffos y gogledd.

Noah Letter a Pwyll ap Stifin yn cofnodi rhan o ben ffos y gogledd

Chwilio am bethau o ben ffos y de

Chwilio am bethau o ben ffos y de

 

Wedi’r gwaith – gwylio’r dolffiniaid ym Mae Ceredigion

Wedi’r gwaith – gwylio’r dolffiniaid ym Mae Ceredigion

 

 

Wedi iddynt fod wrthi’n cloddio trwy’r dydd daeth Naomi Henderson a Cat … o hyd i ddigon o egni i adeiladu cerflun o dywod, gwelir aelodau eraill o’r tîm cloddio yn ei edmygu

Wedi iddynt fod wrthi’n cloddio trwy’r dydd daeth Naomi Henderson a Cat … o hyd i ddigon o egni i adeiladu cerflun o dywod, gwelir aelodau eraill o’r tîm cloddio yn ei edmygu

Diwrnod 22 - 9 Awst

Y diwrnod olaf un ar y safle – ffotograffiaeth a chwblhau darluniadau.

 

 

Golygfa o ran o’r cloddiad wedi’i gwblhau

Golygfa o ran o’r cloddiad wedi’i gwblhau

 

 

 

 

Y tîm cloddio ar y diwrnod olaf un ar y safle

Y tîm cloddio ar y diwrnod olaf un ar y safle

 

Diwrnod 23 - 10 Awst

Ail lanw’r safle

 

 

 

Ail lanw’r safle

Ail lanw’r safle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]