Cartref >

CYFLEOEDD I WIRFODDOLI GYDAG YMDDIRIEDOLAETH ARCHEOLEGOL DYFED

Os hoffech chi gael gwybod rhagor am y waith o'r Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, ein digwyddiadu dyfodol a'r cyfleoedd i wirfoddol cysylltwch â - s.rees@dyfedarchaeology.org.uk - 01558 825999 a rhowch eich enw a ebost.

Ni fydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn rhannu eich manylion gydag unrhyw fudiad arall.

Data personol wedi gasglwyd gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn cydymffurfio â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 (RDDC).

 


 

Gweithgareddau a Digwyddiadau Cyfagos

 

Dydd Sadwrn 29ain Medi 2018

Taith dywysedig i ymweld â chloddiad

PENTREF CANOLOESOL ANGHYFANNEDD LLANISMEL

Yn hwyr ym mis Medi, bydd Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn cloddio pentref canoloesol anghyfannedd ar blaendraeth aber Tywi, yn agos i Glan-y-fferi, Sir Gaerfyrddin. Trefnwyd taith dywysedig ar gyfer y rhai a hoffai ymweld â'r cloddio. Bydd y daith gerdded yn cychwyn yng Nglanyfferi. Bydd cyfle i archwilio safleoedd archeolegol eraill ar y blaendraeth ar y ffordd i'r cloddiad.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am bentref canoloesol anghyfannedd Llanismel ar wefan yr Ymddiriedolaeth: http://www.dyfedarchaeology.org.uk/projects/stishmael.htm

Manylion: Cyfarfod ym maes parcio Glan-y-fferi (ger yr orsaf reilffordd) am 1yh ac ewch ar hyd y blaendraeth i'r cloddiadau. Mae'r daith tua 5km (3.2 milltir). Dychwelwch i'r maes parcio tua 4.30pm. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly mae archebu'n hanfodol.

Archebwch eich lle am ddim trwy gysylltu â Jenna Smith j.smith@dyfedarchaeology.org.uk 01558 825995

 

HELPWCH NI I GOFNODI COFEBION Y RHYFEL BYD CYNTAF

Rydym ni'n edrych ar sut cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf ei goffáu mewn cymunedau ledled de-orllewin Cymru. Rydym ni'n cofnodi pob math o gofebion rhyfel. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn henebion carreg neu'n blaciau, ond weithiau, gallant fod yn adeiladau cyhoeddus y cânt eu galw'n Memorial Hall neu Neuadd Goffa yn aml.

Hoffem gael eich help i gofnodi'r henebion hyn, ac os oes gennych chi gamera (mae camerâu'r rhan fwyaf o ffonau yn ddigonol), ac yr hoffech anfon lluniau atom, gwnewch hynny.

Dyma beth sydd angen i ni ei wybod:

Ble mae'r gofeb?

Anfonwch fanylion ei lleoliad; naill ai cyfeiriad grid, hydred a lledred (sydd ar gael ar Google maps - edrychwch ar yr awgrymiadau) neu gyfeiriad.

Llun i ddangos y gofeb gyfan yn ei lleoliad efallai ei fod yn eistedd y tu mewn i le caeedig, neu blac sydd wedi'i leoli mewn safle amlwg ar adeilad cyhoeddus.

Lluniau o'r arysgrifau, yn ddigon agos i allu eu darllen nhw, yn ddelfrydol. Gall y rhain gynnwys anafedigion rhyfeloedd eraill, fel Rhyfel Boer (1899-1902), neu'r Ail Ryfel Byd.

Os oes arysgrif o saer maen y gofeb, a wnewch chi dynnu llun o honno hefyd.

Tynnwch luniau o unrhyw bwyntiau o ddiddordeb eraill y byddwch yn sylwi arnynt.

Anfonwch eich lluniau atom mewn neges e-bost neu ar CD - gweler y manylion cyswllt isod.

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei hychwanegu at Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol, a fydd ar gael ar y wefan: www.archwilio.org.uk

Os hoffech wneud cofnod manylach, lle cofnodir maint, ffurf ac adeiladwaith y gofeb, cysylltwch â ni.

Efallai eich bod chi'n rhan o grwp sydd wedi cyflawni eich gwaith ymchwil eich hun i gofebion lleol? Os ydych chi, hoffem glywed gennych.

Alice Pyper a.pyper@dyfedarchaeology.org.uk

01558 825993

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
Corner House
6 Stryd Gaerfyrddin
Llandeilo
Sir Gar
SA19 6AE


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]