Adnoddau Addysgol

Yn dilyn rhaglen ddatblygu fel Athro/Athrawes o ymgysylltu ag ysgolion lleol, mae'r prosiect wedi cynhyrchu adnodd addysgol (sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg) sydd wedi'i ddylunio i helpu athrawon ac addysgwyr cartref i ddefnyddio Chwareli'r Mynydd Du fel lleoliad ysbrydoledig ac fel pwnc addas i amrywiaeth o bynciau dysgu gwahanol.

 

 

Datblygwyd yr adnodd addysgol gan athro cymwysedig i weithio gyda Chyfnod Allweddol 2 a 3, gyda chymaint o gysylltiadau â phosibl â'r cwricwlwm .

Mae'r adnoddau dwyieithog a gynhyrchwyd yn rhoi sylw i Hanes, Celf, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth a Saesneg, a chyfleoedd i fynd ar deithiau maes i'r Mynydd Du gyda mapiau a gwybodaeth asesiad risg. Mae gan bob pwnc bedwar cynllun gwers gyda thaflenni gwaith a chyflwyniadau PowerPoint, gyda gwaith estynnol i'r mwyaf abl a thalentog a gwaith addasedig i ddisgyblion gydag anghenion addysgol ychwanegol. Er yr anelir yr adnoddau at Gyfnodau Allweddol 2 a 3 hyn, gellir eu newid yn hawdd at anghenion unigol.

“Gafaelodd y ffordd y trefnwyd yr ymweliad yn niddordeb y plant yn syth. Roedden nhw'n gofyn cwestiynau ac fe'i galluogwyd i ddarganfod pethau drostyn nhw eu hunain... Profiad gwerth chweil a phleserus i ddisgyblion a staff. Elwodd y disgyblion gymaint ar y profiad. Fe wellodd eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth, a datblygwyd ystod eang o sgiliau. Ardderchog.”
(Athro o Ysgol Tycroes)

 

Mae'r adnoddau isod mewn ffurf Adobe PDF.
Mae yna hefyd ffeil Powerpoint am rhan fwyaf o'r unedau.

 

Nodiadau i'r Athro ac Ymweld a'r Safle

 

Nodiadau i'r athro

Gwybodaeth ynglyn ag ymweld a'r chwareli

 

 

 

 

 

 

Mae sawl adnodd arall sy'n perthyn i ddiwydiant calch y Mynydd Du y gellir eu canfod ar Wefan Archaeoleg Dyfed neu drwy ymweld â Chofnod Amgylcheddol Hanesyddol Rhanbarthol yn ein swyddfeydd yn Llandeilo.

•  Cliciwch yma i weld dogfen PDF sy'n dangos rhai o'n hymweliadau ag ysgolion yn 2013.

•  Cliciwch yma i ddarllen ymchwil am Derfysgoedd Beca (Saesneg yn unig)

•  Cliciwch yma i ddarllen ymchwil i ffurflenni cyfrifiad gweithwyr calch, a ymgymerwyd gan wirfoddolwr Prosiect Calch. (Saesneg yn unig)

•  Cliciwch yma i ddarllen adroddiad ar gloddio cymunedol ger dwy odyn galch ar y Mynydd Du.