(English) St John the Baptist, Ysbyty Ystwyth, Ceredigion