Arolwg Ymylon Gwlyptir

Cyddnabyddir bod gwlyptir Ceredigion yn safleoedd daearegol, ecolegol a phaleoamgylcheddol pwysig. Mae archwiliadau archaeolegol diweddar o lwybr pren a mwyndoddi metel yn Llangynfelyn wedi pwysleisio pwysigrwydd archaeolegol yr amgylcheddau hyn. Mae cynnydd yn lefel y môr, erydu parhaus ar yr arfordir a draenio’n golygu difrod parhaus i fawnog Cors Fochno, Llangynfelyn, yng ngogledd Ceredigion. Bydd y prosiect hwn, ar y cyd â Chyngor Cefn Gwlad Cymru (sy’n rheoli llawer o Gors Fochno), perchnogion tir, ac aelodau’r gymuned leol, yn cynyddu’n gwybodaeth am archaeoleg Cors Fochno, yn asesu’r pwysau sydd arni, ac argymell camau a fydd yn helpu i’w diogelu yn y tymor hir.

Yn dilyn arolwg Cors Fochno yn 2008-09, archwiliwyd ffiniau tir gwlyb Cors Caron (Cors Tregaron) yn 2009-10 mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan. Yn ogystal â ffurfio mesurau i ddiogelu ymylon y gors yn yr hirdymor, archwiliwyd nifer o safleoedd yn fanwl, gan gynnwys arolwg geoffisegol o gastell canoloesol posibl yn Llwyngwinau ac arolwg geoffisegol, arolwg topograffeg a chloddio ar raddfa fach o ran maenor ganoloesol bosibl a phlasty/gerddi diweddarach.

 

Adroddiad Arolygiad Cors Fochno mewn ffurf PDF (yn agored mewn ffenestr newydd, maint y ffeil 13.5Mb – cymerir tipyn o amser i lawr-lwytho)

Adroddiad Arolygiad Ymtlon Gwlypdir Cors Caron (mewn ffurf PDF, yn agored mewn ffenestr newydd, maint y ffeil 11.2Mb – cymerir tipyn o amser i lawr-lwytho).

 


Edrych dros Gors Caron o’r bryniau sydd wrth ymyl ei ochr ddwyreiniol


Arolwg geoffisegol o’r castell cloddwaith posibl yn Llwyngwinau


Cyflawni’r arolwg geoffisegol yn Llwyngwinau gyda Chors Caron yn y cefndir


Gwlyptiroedd, Arolwg Ordnans, 1922: Detholiad o fap Arolwg Ordnans o 1922 yn dangos ehangder Cors Fochno


Gwirfoddolwyr yn cloddio y llwybr pren yn Tan yr Allt, Cors Fochno

 

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru